12
دسامبر

شروعی نو با “ملت عشق”

به نام خالق قلم که خود به قلم قسم یاد کرد و چه سرنوشت ها که سیاهه ی صفحه تقدیر کرد تا داستان زندگی شخصیت های خلق شده اش...

ادامه مطلب