11
دسامبر

سواد رسانه ای در کشورهای مختلف

پایه های فکری اعتقادی جوامعی ک نقش پررنگ تری در تولید محتوا دارند بیشتر در فرهنگ ترکیبیِ در حال ساخت، تاثیر دارد. آموزش رسانه در بریتانیا ، استرالیا، جنوب...

ادامه مطلب